רכישת מנוי ויצירת קשר

חוזה הזמנת הצטרפות ספק לאפליקציית "Smart Ord"

שליחה

תאריך:

*

Thank You!

The form has been successfully sent.

שם הספק:

*

איש קשר:

*

ע.מ/ח.פ:

*

כתובת:

*

טלפון:

*

נייד:

*

דוא"ל:

*

"המפעיל" – בעלי האפליקציה/האתר- סמארט אורד בע"מ, ח.פ. 515663060.


"ספק" – אדם, בית עסק או תאגיד אשר חתם על הזמנה זו.


"האפליקציה" –אפליקציית "SmartOrd" או האתר שלה.


"גולש" – אדם או בעל עסק שגלש באפליקציה או באתר www.smartord.com היכול לבצע הזמנת מוצר מהספק באפליקציה.


"הזמנה"- הזמנת מוצר שביצע גולש באפליקציה/באתר מהווה אמצעי תקשורת ראשוני בלבד בין הגולש לבין הספק ללא ביצוע תשלום מקוון דרך האפליקציה/האתר ואינו מהווה עסקה מאושרת ע"י הספק. הזמנה מהווה הצעת הגולש בלבד לרכישת המוצר. ביצוע תשלום, ככל והוסכם בין הספק לגולש נעשה מחוץ לאפליקציה/לאתר ובאמצעות התקשרות ישירה ללא מעורבות המפעיל ו/או מי מטעמו.


"פרופיל עסקי" – פרופיל עסקי הנבנה ע"י הספק ועסקו באפליקציה/באתר.


"מוצר" – כל מוצר ו/או שירות המוצע לגולש באפליקציה/באתר ע"י ספק.


"תוכן ו/או מידע"- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מפרטם, מאמרים, לקטים, מדריכים, כתבות, סרטונים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, הצעות, מחירים, לוגו,​ אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות הגולשים באפליקציה/באתר בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

 

1. חתימת הספק, כמפורט לעיל על גבי הזמנה זו ועל נספחיה, מהווה אישור לתנאים הקבועים בה וההתחייבות לתשלום על פי תנאי ההזמנה הינה בלתי חוזרת.

 

אופן ההצטרפות לאפליקציה
2. באחריות הספק למלא ולהעביר למפעיל את "דף פתיחת לקוח" למילוי הפרטים אודות עסק הספק (להלן: "דף פתיחת לקוח") המצורף בזה כנספח א' ואת כלל הנתונים הבסיסיים הנדרשים לצורך פתיחת פרופיל לספק באפליקציה/באתר. לאחר מתן הרשאה לספק יהא על הספק להקים בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את הפרופיל שלו באפליקציה/באתר באופן עצמאי ללא כל מעורבות של המפעיל. הספק מצהיר כי ידוע לו שכל המידע והתוכן בפרופיל הספק הנו באחריותו המלאה לרבות תפעול הפרופיל ועליו
החובה שהמידע והתוכן בפרופיל זה יהיו נכונים, מדויקים ומהימנים. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי, במישרין או בעקיפין, לתוכן או מידע זה המופיע בפרופיל הספק וכל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, מצד גולש תתברר מול הספק ישירות. מבלי לגרוע מהאמור מובהר לספק כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות לשלמות המידע של הספק בפרופיל, כולו או חלקו, ו/או למחיקתו ו/או איבודו ו/או הסרתו והספק לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בעניין זה.


3. ידוע לספק כי שעליו להצהיר אמת באשר לפרטיו ותחום עיסוקו ומסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת ניהול הפרופיל העסקי באפליקציה/באתר הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי.
היה ותפר הוראה זו שומר המפעיל ו/או מי מטעמו לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר את פעילותך כספק באפליקציה/באתר ולנקוט בצעדים משפטיים נדרשים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאפליקציה/לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לגולש ו/או

לכל צד ג' כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר על ידך.

 

4. לאחר הקמת הפרופיל יוכל הספק לקבל פניות ו/או הזמנות מגולשים, לצפות בדוחות, בהיסטוריית הזמנות, בהצעות מטעם גולשים לרכישת מוצרים ועוד. הספק מצהיר כי ידוע לו כי אין בביצוע הזמנה ע"י גולש באפליקציה/באתר, מכל סוג שהיא, כדי להוות אישור לעסקה ו/או כדי לחייב את הספק לאשר ו/או לבצע את ההזמנה בפועל, שכן ביצוע הזמנה באפליקציה/באתר הינה אך ורק בבחינת אמצעי תקשורת ראשוני בין הגולש לבין הספק והצעת הגולש לרכוש את המוצר הרלוונטי מהספק מהווה התעניינות ראשונית בלבד. ככל וההזמנה תבשיל לכדי עסקה בין הצדדים יבוצע הדבר מחוץ לאפליקציה/לאתר וללא כל מעורבות ו/או אחריות מצד המפעיל ו/או מי מטעמו.

 

5. אישור הזמנה זו מצד הספק נעשה לאחר שהספק ראה והתרשם מהאפליקציה/מהאתר, הבין את אופי השירות שיקבל, מהותו, ואין לו כל דרישה ו/או תלונה, מכל סוג שהוא, כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה.

 

6. מובהר כי לא תינתן לספק כל בלעדיות לתחום עסקו במסגרת פעילות האפליקציה/האתר. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לקידום כלשהו או למיקום כזה או אחר לעסקו של הספק ברשימת הספקים המופיעים באפליקציה/באתר. כמו כן, לא מובטחת לספק בשום שלב כמות מינימלית כלשהי של פניות גולשים אליו מתוך האפליקציה/האתר לצורך ביצוע הזמנות ו/או עסקאות ולא תישמע כל תלונה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה.

 

7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות ולעדכן את נראות האפליקציה/האתר לרבות עיצוב התכנים, מסגרות, תבניות, תוספות, אלמנטים חדשים, קישורים כפי שיימצאו לנכון ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו.

 

8. היה וארעה תקלה נקודתית באפליקציה/באתר, מכל סוג שהוא, מתחייב המפעיל ו/או מי טעמו לתקנה בתוך זמן סביר מרגע היוודע הדבר.

 

תקופת ההתקשרות

9. תוקף הזמנה זו הינה לתקופה בלתי מוגבלת (להלן: "תקופת ההתקשרות"). כל אחד מהצדדים יוכל לסיים התקשרות זו בכפוף להודעה על כך לצד השני בכתב. היה והספק ביקש לסיים את ההתקשרות בין הצדדים יחויב לשלם למפעיל את מלוא התמורה כמוסכם בהזמנה זו עד למועד סיום ההתקשרות.

 

10. סיום ההתקשרות מצד הספק אינה מזכה את הספק בהחזר כספי כלשהו ואין בו כדי לפטור אותו מהתשלום החודשי עד לסיום תקופת ההתקשרות. הספק מודע לכך שלמפעיל ו/או למי מטעמו יהא שיקול הדעת הבלעדי באם לבטל את הזמנתו של הספק והסרת פרופיל הספק באפליקציה/באתר בכל נקודת זמן ומכל סיבה שהיא, לרבות מטעמי אתיקה, במתן הודעה מראש של 3 ימי עסקים, וללא כל חובת נימוק.

 

11. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשנות, מעת לעת, את עלות השירות לספק באפליקציה/באתר, זאת בהתראה לספק של 15 יום מראש לאחריה יחליט הספק בעם להמשיך/לחדש את ההתקשרות בתנאים המעודכנים.  

 

תנאי תשלום

12. בחתימת הספק על הזמנה זו מתחייב הספק לשלם למפעיל באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע ע"ש הספק, עד ולא יאוחר מ                   בכל חודש קלנדרי סך של                   ₪ בתוספת מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס/קבלה כדין. במידה ואותו יום נופל על יום שאינו יום עסקים, יבוצע התשלום ביום העסקים הבא מיד לאחריו.

 

13. היה ויבקש הספק מהמפעיל לבנות ולהקים לו את הפרופיל באפליקציה/באתר ישלם הספק למפעיל ו/או מי מטעמו סכום חד פעמי בסך                ₪ כדמי הקמה (להלן: "דמי הקמה") ויחתום על אישור תוכן ונראות הפרופיל על ידי הספק המצורף כנספח ב' כחלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

 

14. ככל והספק הנו תאגיד ולא עוסק מורשה מתחייב התאגיד להוסיף כצד להסכם זה את בעלי מניותיו (או אחזקותיו לפי העניין) אשר יערבו באופן אישי לקיום התחייבויות התאגיד בפירעון התמורה כלפי המפעיל.

 

15. מובהר כי התמורה בגין השירות לספק באפליקציה/באתר תשולם על ידי הספק בכל מקרה וללא קשר באם קיבל הספק הזמנות ו/או פניות מגולשים ואם לאו.

 

16. אי תשלום חודשי במועד של עלות ההזמנה והשירות באפליקציה/באתר, כולו או חלקו, מהווה הפרה יסודית של הזמנה זו והמפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי להפסיק לאלתר את השירות ולהסיר את הפרופיל של הספק, הכול מבלי לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשותו על פי כל דין.

 

הצהרות הספק

17. הספק מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות בתכנים, בתמונות, בעיצוב, במפרט, בשמות העסק, במותג ובסימן המסחרי שלו (הרשום והלא רשום), בשיטה ואופן המכירה, כתובות, טלפונים וכל חומר אחר שיעלה לפרופיל שלו באפליקציה/באתר ו/או כל חומר שהועבר ו/או שיועבר על ידו מעת לעת למפעיל ו/או מי מטעמו הינם בבעלותו החוקית של הספק וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע"פ הסכם כלשהו עם צדדי ג' וכי הספק אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג' כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והתכנים ו/או התמונות ו/או סימן המסחר ו/או כל תוכן הנוגע לחומרים המקושרים לספק ולפרופיל שלו, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג' חלה החובה והאחריות המלאה על הספק בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים הספק הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג' כלשהם מתחייב הספק לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות ככל שיהיו).

 

18. הספק מתחייב ומצהיר כי כל התכנים אותם יעלה לפרופיל שלו בעצמו ו/או חומרים שהעביר ו/או יעביר למפעיל ו/או למי מטעמו, ככל ויעביר, לצורך הקמת הפרופיל באפליקציה/באתר, הינם בהתאם לדין ואין בהם כדי להוות לשון הרע, להפר איסורי פרסום, המרדה והסתה, פגיעה בפרטיות, פרסום אסור הנוגע לקטינים וכל פרסום אסור אחר. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי ועם דרישה ראשונה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או הוצאה שייגרמו לו ושעילתם נובעת מתכנים אלו ו/או מפעולות או רשלנות ו/או מחדלים של הספק.

 

19. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי כל זכויות הקניין הרוחני ברעיון, אופן ביטויו, עיצוב האפליקציה/האתר, גרפיקה, נראות, שם האפליקציה/האתר, שם העסק וסימן המסחר "SmartOrd" (בין אם רשום ובין שלא) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או שותפיו העסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לזכויות יוצרים.

 

 

20. מובהר לספק כי במסגרת השירות הניתן לו באפליקציה/באתר לא נכלל כל שירות פרסום מחוץ לאפליקציה/לאתר מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין סעיף זה והתמורה לתשלום הספק הינה עבור האפשרות לנהל באפליקציה/באתר פרופיל ספק בלבד.

 

21. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי כלפי הספק ו/או כל צד ג' אחר בגין אובדן הכנסות או נזקים, ישירים או עקיפים, שנגרמו או ייגרמו לו עקב ניהול הפרופיל באפליקציה/באתר. הצדדים מסכימים כי בכל מקרה הפיצוי ו/או ההחזר הכספי המקסימלי שניתן יהיה לקבל יהא ע"פ הסכום ששולם בפועל במסגרת הזמנה זו.

 

22. למען הסר ספק מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו הנו גורם מקשר בלבד בין הספק לבין הגולשים ובשום אופן אינו צד לעסקה בין הספק לבין גולשים אשר יגיעו לספק באמצעות האפליקציה/האתר וכי לא תהיה למפעיל ו/או מי מטעמו כל אחריות (אזרחית ופלילית) ו/או חבות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, העלול להיגרם

לספק ו/או לגולשים הנובע כל סוג התקשרות בין צדדים אלו וממתן שירות רשלני ו/או לקוי ו/או לאי קבלת התמורה הרצויה או המובטחת הקשורה בשירות הספק לגולש זה או אחר ומלוא האחריות לכך תחול על הספק בלבד. לעניין זה מובהר כי התשלום אותו מבצע הגולש בעבור הזמנה שביצע מהספק משולם ישירות לספק ובשום אופן לא באמצעות סליקה דרך האפליקציה/האתר ואין למפעיל ו/או מי מטעמו שום קשר או נגיעה כלשהי בהתקשרות בין הצדדים ולתשלומים שמבצע הגולש לספק.

 

23. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להתנהלות הספק ו/או לתוכן פרופיל הספק ו/או להפרות כלשהן הקשורות לכך ו/או שימוש אסור מצד הספק בזכויות קניין רוחני של צדדי ג' ו/או הפרות הקשורות למערכת היחסים בין הספק לגולש ו/או לשירות או למוצר שמוצע ו/או נמכר על ידי הספק ו/או בקשר לטיבו, איכותו, תקינותו, פגם בו, עמידת הספק בזמנים, מחיר המוצר ו/או לכל מעשה ו/או מחדל של הספק, מתחייב הספק לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו, במלוא הסכום לפי העניין בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת דרישתו בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או כל נזק שיגרמו בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים כאמור.

 

24. ככל ותועבר למפעיל ו/או מי מטעמו טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה או כל הליך משפטי כמתואר לעיל הקשור להתנהלותו ו/או שירותו של הספק, יועברו הדברים אל הספק באופן מידי לטיפולו ולאחריותו והמפעיל לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, ועניין הנובע מכך. ככל וחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בתשלום כלשהו לכל צד ג' מתחייב הספק לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו במלוא הסכום שהוציא ו/או שייפסק כנגדו לרבות הוצאות.

 

25. הספק מודע לכך כי הגולש שנרשם לאפליקציה/לאתר מסר בעת הרשמתו לאפליקציה/לאתר פרטים אישיים ו/או עסקיים אודותיו לרבות כתובת דואר אלקטרוני. הספק מצהיר ומתחייב כי ככל ויבחר לדוור לגולש זה או אחר אודות מוצר או שירות שלו כספק יעשה כן בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 ואין המפעיל ו/או מי מטעמו יישא בכל אחריות שהיא, במישרין או בעקיפין, באשר כל מחלוקת בנושא זה שעלולה לעלות בין הספק לבין הגולשים ו/או כל צד ג' אחר וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה תופנה ישירות לספק. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים בעניין זה ו/או שיחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרות אותם ביצע הספק מתחייב הספק לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות ככל שיהיו).

 

26. הספק מודע לכך כי בעת רישומו כספק רשום לאפליקציה/לאתר ובעת הזנת כתובת דוא"ל במקום המיועד לכך באפליקציה/באתר הספק מסכים ומאשר כי הפרטים שהנו מזין בעת רישומו באתר/באפליקציה ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, הספק מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 יקבל  דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות ומבצעים שונים). הספק מאשר כי הסכמתו זו תחול עד למועד בו יודיע בכתב ו/או יבצע הסרה יזומה שלו מרשימת התפוצה בדבר רצונו שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הספק מאשר בזאת כי מידע שיזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

 

כללי

27. תוכן הזמנה זו מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים, ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים, בעל פה ו/או בכתב, שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהזמנה זו, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכל תשלום נוסף נדרש בהתאם לאמור בהזמנה זו ובנספחיה.

 

28. הספק אינו רשאי להמחות ו/או להעביר זכויות ו/או חובות המוקנות לו ו/או מוטלות עליו על פי הזמנה זה אלא בהסכמה בכתב של המפעיל לכך.

 

29. למען הסר ספק מובהר כי בין הצדדים להסכם זה לא חלים כל יחסי עובד-מעביד.

 

30. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי באחריות כלשהי, ע"פ כל עילה שהיא, כלפי הספק ו/או עובדיו ו/או צד ג' כלשהו במערכת היחסים בין הספק לגולש ו/או במערכת היחסים בין הספק לכל צד ג' אחר, בעניין שיבוש בפרסום, טעויות בפרסום ותקינות האפליקציה/האתר אך מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן ליקוי טכני זה או אחר בהקדם האפשרי.

 

31. מקום השיפוט והסמכות הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת הנוגעים להוראות התקשרות זו יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

 

 

 

​*

*

​*

32. התכתובת השוטפת מול המפעיל תתבצע באמצעות הדוא"ל: 

*

וכן באמצעות הטלפון:

*

33. הערות:

*

אני מצהיר/ה בזה כי העסק/החברה המבצע הזמנה זו הינה בבעלותי והנני מורשה על פי כל הסכם ו/או ע"פ דין להתחייב כלפי המפעיל בעסקה זו והנני מאשר/ת אותה. הנני מאשר/ת כי קראתי את תנאי ההזמנה ואני מאשר/ת את כל הסעיפים המופיעים בה.

תאריך:

*

שם+משפחה:

*

חתימה וחותמת הספק:

*

סמארט אורד בע"מ

*

נספח א' - דף פתיחת לקוח

נספח ב' - אישור תוכן ונראות הפרופיל על ידי הספק

אני החתום מטה

*

ת.ז/ח.פ

*

שם העסק

*

לאחר שחתמתי על הזמנת ההצטרפות לאפליקציית/ לאתר "SmartOrd" הנני מאשר בזאת כי פרופיל הספק שהוקם עבורי באפליקציה / באתר www.smartord.com ואשר הוצג לי על ידי המפעיל הינו לשביעות רצוני המלא ותואם באופן מדויק את כל הפרטים הרלוונטיים ביחס לעסק שלי לרבות שם העסק, התמונות, המוצרים, התפריטים, התבניות, הקטגוריות, מחירים, מוצרים, דרכי יצירת קשר, שעות פתיחה וכל יתר החומרים שהעברתי לצורך הקמת הפרופיל שלי כספק באפליקציה/באתר. לפיכך, אני מאשר את התוכן והנראות של הפרופיל העסקי באופן סופי ואין ולא יהיו לי טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי המפעיל לעניין זה.​

 

ידוע לי כי כל שינוי ו/או תוספת שאבקש כספק לעשות בפרופיל שלי לאחר אישורי הסופי הנ"ל יחויב בתשלום נוסף ונפרד בהתאם להצעת מחיר שתוגש לספק.

 

 

הצהרתי זו מצטרפת כחלק בלתי נפרד מההזמנה שנחתמה על ידי בשלב ההצטרפות.

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

הספק

(חתימה וחותמת עסק)

*

תאריך

*

סמארט אורד בע"מ

*